معرفی

جوامع متنوع از لحاظ ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی دارای چالشهای ویژه و نیازمند به ساختارهای متنوع برای پیشبرد اهداف آموزشی و توسعه ای هستند. کشور ایران با پهنای جغرافیایی وسیع و تنوع اقلیمی و قومیتی ویژه خود از جمله همین جوامع است که بخصوص در عرصه آموزش های محیط زیستی نیاز به ساختارهای گسترده تر و قابل دسترس برای عموم دارد تا با ایجاد آگاهی و حساسیت در تک تک افراد جامعه، مشارکت همگان در امر حفاظت از محیط زیست جلب نماید.

ایجاد «قطب (هاب) آموزش های الکترونیکی محیط زیست» از ساختارهای الزامی و کار آمد در امر ارتقای سواد محیط زیستی بین عموم و متخصصین است که می تواند فضایی پویا، نامحدود و سریع را برای ایجاد، پالایش و گسترش آموزه های زیست محیطی ایجاد نماید.

قطب آموزشی های الکترونیکی محیط زیست با محوریت دانشگاه پیام نور برگرفته از سند بالادستی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی براساس بند د ماده 64 می باشد.

به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بین المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
بند د- به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود که با همکاری دانشگاه های معتبر بین المللی و دانشگاه های داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بین المللی جهت ارائه آموزش‌های مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.

با تکیه بر همین بند قانونی و نیاز مبرم آحاد جامعه برای دسترسی به آموزه های محیط زیستی علمی و کاربردی، گروه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور در نظر دارد با حمایت نهادهای دولتی و غیر دولتی ذینفع، مبادرت به ایجاد قطب آموزش های الکترونیکی محیط زیست نماید.