هدف ها

هدف کلی

ایجاد هسته مرکزی جهت تقویت و گسترش ارتباطات متقابل الکترونیکی برای شناسایی، دسته بندی، ارزشگذاری و انتشار منابع محتوایی، انسانی، اقتصادی و تسهیلاتی و مبتنی بر امکانات داخلی، تقویت روحیه همکاری و افزایش ظرفیت یادگیری اقشار مختلف جامعه

هدف های عملیاتی
  • توسعه و گسترش آموزش محیط زیست: گسترش آموزش محیط زیست به عنوان یک رویکرد میان رشته ای و برای ایجاد دسترسی ساده و کاربردی به آموزه های زیست محیطی در سطح کشور
  • افزایش آگاهی و ارتقای ظرفیت سواد محیط زیستی جامعه: جمع آوری و انتشار مولفه های آگاهی بخشی و فراهم آوردن امکانات برای عموم افراد جامعه به منظور دستیابی به دانش، ارزش ها، نگرش، تعهد و مهارت های لازم برای حفاظت و توسعه محیط زیست
  • معرفی و ترویج الگوهای مناسب رفتاری و تقویت احساس مسئولیت فردی در قبال محیط زیست: جمع آوری و ارائه نتایج فعالیتهای آموزش محیط زیستی انجام شده توسط افراد حقیقی و حقوقی و سازمانهای کوچک و بزرگ جهت الگوسازی و افزایش حساسیت و انگیزه عموم